Regulamin

§ 1 Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez administratora Portalu.
 2. Administrator – właściciel Portalu.
 3. Profil Użytkownika – zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Użytkownika w Portalu wraz z informacjami dotyczącymi Usług.
 4. Użytkownik– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Portalu.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Portalu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://www.multigaming.pl, zwanego dalej „Portalem”.
 2. Portal prowadzony jest przez Livesoft Adam Miaśkiewicz, 00-154 Warszawa, ul. Dzielna 7A/32, NIP: 774-313-39-20, REGON: 145845908, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://www.multigaming.pl e-mail – pomoc@multigaming.pl, adres korespondencyjny – 00-154 Warszawa, ul. Dzielna 7A/32
 4. Usługi świadczone są na terytorium UE.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Korzystanie z usług Portalu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 7. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://www.multigaming.pl
 8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 9. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 10. Świadczenie usług przez Administratora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Portalu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik/Firma powinien posiadać:
 2. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. adres poczty email.
 5. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 7. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.multigaming.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja w Portalu dla Użytkowników jest nieodpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna w celu wykupienia usług.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji podając w formularzu: adres email i hasło.
 4. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. W przypadku nie otrzymanie linku aktywacyjnego Użytkownik może zwrócić się do Portalu, który niezwłocznie udzieli wszystkich informacji.
 6. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • zapoznałem się z Regulaminem;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
 7. Hasło podawane przy logowaniu w Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie WWW https://www.multigaming.pl poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego  hasła.
 8. W przypadku przeglądania zawartości Portalu rejestracja nie jest obowiązkowa.

§ 5 Zakres usług Portalu

 1. Administrator udostępnia Użytkownikowi serwery publiczne lub serwery prywatne.  Na stronie Portalu znajdują się instrukcje dotyczące dostępów.
 2. Użytkownik przystępuje do usług świadczonych przez Administratora, poprzez:
  • wybór usługi i określenie okresu jej trwania (od 1 do 12 miesięcy.)
  • podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu/zalogowanie;
  • opłacenie abonamentu.
 3. Usługa zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych udostępnianych przez Użytkownika na wykupionych serwerach.
 5. Techniczne warunki korzystania z serwerów mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania zakupionych usług, a także dla bezpieczeństwa udostępnianych danych.
 6. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane kredyty w ramach konta skarbonka. Kredyty mogą być wykorzystane wyłącznie do wykupienia usług świadczonych przez Administratora. Kredyty nie są wymienne na pieniądze.
 7. Użytkownik manipulujący z poziomu panelu ilością slotów serwera, po uzgodnieniach indywidualnych dot. daty, wyraża zgodę na zmianę okresu najmu.
 8. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 9. Użytkownik nie może:
  • zmieniać parametrów pracy usługi określonych w zamówieniu, w szczególności ilości slotów, o ile nie zostało to uzgodnione z Usługodawcą;
  • nadawać serwerowi głosowemu nazwy zawierającej słowa powszechnie uważane za obraźliwe lub wulgarne, jak też promującej zachowania sprzeczne z obowiązującym prawem.
  • Konfigurować serwerów w sposób powodujący nadmierne zużycie zasobów systemowych, takich jak pamięć RAM oraz czas procesora;
  • modyfikować i HostButton na serwerach TeamSpeak 3;
  • dokonywać innych czynności działających na szkodę MultiGaming.pl nie zawartych w/w punktach;
  • przekazywać danych dostępowych do Profilu w Portalu osobom trzecim;
  • tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania wcześniejszych zobowiązań wobec Administratora.
 10. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@multigaming.pl.
 11. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 6 Płatności

 1. Za okres rozliczeniowy jest brany 1 miesiąc – 30 dni. Niezależnie od tego ile dni posiada dany miesiąc. Klient zamawiając serwer np. na 12 miesięcy otrzyma go na okres 360 dni.
 2. Odpłatność za Usługi Użytkownik dokonuje z góry poprzez zapłatę Abonamentu na czas określony za pomocą:
  1. System płatności elektronicznej obsługiwany przez serwis „PayU.pl”
  2. System Premium SMS obsługiwany przez serwis „CashBill.eu”
  3. Przelewem bezpośrednio na konto MultiGaming.pl (wydłużony okres realizacji zamówienia)
  4. Przy użyciu karty paySafeCard
  5. Poprzez PayPal
 3. Opis usług wraz z cenami znajdują się na stronie https://www.multigaming.pl.
 4. Użytkownik odpowiada za dostarczenie Administratorowi prawidłowych danych rozliczeniowych i kontaktowych. Administrator może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług, jeśli przekroczony został termin płatności.
 5. Cena podana przy Abonamencie podana jest w PLN i jest ceną brutto.
 6. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

§ 7 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Portalu o każdej porze.
 2. Administrator powierza zaufanym Partnerom dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług świadczonych na łamach Portalu.
 3. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem Usługi należy zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego lub na e-mail pomoc@multigaming.pl.
 4. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi, muszą być zrozumiałe i udokumentowane odpowiednimi załącznikami, zawierającymi np. śledzenie trasy pakietów (tracert/traceroute), badanie ping.
 5. Support 24/7 dotyczy globalnych problemów, wpływających na niedostępność serwera po stronie hostingu. Przykładowo: awaria serwera dedykowanego, awaria sieci, atak na infrastrukturę sieciową. Wszelkie inne zgłoszenia są obsługiwane poza priorytetową kolejnością.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w Portalu w przypadku:
  • podjęcie działań wymienionych w §5 pkt. 8 niniejszego regulaminu;
  • złamania zasad umowy oraz regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Administratora;
  • podawania nieprawdziwych danych;
 7. Administrator nie odpowiada za:
  • bezprawne działania Użytkownika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
  • za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania usług zakupionych w naszym serwisie internetowym.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci.

 1. Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy, wyrażając ZGODĘ na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tzn. Przed upływem 14 dni otrzymał pełen dostęp do usług) i przy wyrażeniu takiej zgody został poinformowani o utracie przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielenia takiej zgody.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia zamówienia usługi, wysyłając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres 00-154 Warszawa, ul. Dzielna 7A/32 lub e-mail – pomoc@multigaming.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy,  Administrator dokona zwrotu ceny usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy,  Administrator wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 9 Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila pomoc@multigaming.pl w którego treści wpisuje:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  2. rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  3. rodzaj błędnego funkcjonowania;
  4. czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  5. zarzuty Użytkownika;
  6. okoliczności uzasadniające reklamację;
  7. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

  – w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 2.   Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3.    Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4.    W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 10 Czas i wypowiedzenie świadczonia usług

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na czas oznaczony obejmujący okres abonamentowy wskazany w specyfikacji zamówionej i opłaconej przez Użytkownika usługi.
 2. Po upływie okresu abonamentowego, brak ponownego opłacenia usługi, powoduje ich wygaśnięcie, a dane usuwane są bezpowrotnie. Utrzymanie danych po wygaśnięciu usługi trwa odpowiednio:
  • TeamSpeak3 – 30 dni,
  • VoiceVPS – 7 dni,
  • MusicBOT VPS – 7 dni.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych usług przed datą jej wygaśnięcia po uprzednim kontakcie e-mailowym z Administratorem.
 4. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
  • użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu;
  • użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne;
  • użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
  • użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 11 Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.multigaming.pl.
 2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  5. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  6. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  7. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  8. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.