Regulamin sprzedaży internetowej MultiGaming.pl

Informacje ogólne

 1. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych w ofercie stanowi umowę między klientem naszego serwisu (zwanym dalej Klientem) a MultiGaming.pl
 2. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich.
 3. Przedstawiane w serwisie usługi nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. MultiGaming.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.
 4. Właścicielem marki MultiGaming.pl jest firma Livesoft Adam Miaśkiewicz z siedzibą w Warszawie.

Rejestracja

 1. Klientem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
 2. Klient chcący w pełni korzystać z systemu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora i hasła.
 3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
 4. MultiGaming.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.
 5. Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z MultiGaming.pl oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom.
 6. MultiGaming.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

Zamówienia

 1. Za okres rozliczeniowy jest brany 1 miesiąc – 30 dni. Niezależnie od tego ile dni posiada dany miesiąc. Przykładowo klient zamawiając serwer na 12 miesięcy otrzyma go na okres 360 dni.
 2. Zamówienia można składać tylko poprzez formularz zamówieniowy.
 3. Z chwilą opłacenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy MultiGaming.pl i Klientem umowy najmu towarów wymienionych w zamówieniu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 5. MultiGaming.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
 6. MultiGaming.pl na prośbę wystawia dowód zakupu pod postacią faktury VAT zgodnie z danymi podesłanymi na pomoc@multigaming.pl.

Płatności

 1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
  • System płatności elektronicznej obsługiwany przez serwis „PayU.pl”
  • System Premium SMS obsługiwany przez serwis „CashBill.eu”
  • Przelewem bezpośrednio na konto MultiGaming.pl (wydłużony okres realizacji zamówienia)
  • Przy użyciu karty paySafeCard
  • Poprzez PayPal
 2. Kredyty z Konta Skarbonka nie podlegają zwrotowi.

Usługodawca zabrania

 1. Zmiany parametrów pracy Usługi określonych w Umowie, w szczególności ilości slotów, o ile nie zostało to uzgodnione z Usługodawcą.
 2. Nadawania serwerowi głosowemu nazwy zawierającej słowa powszechnie uważane za obraźliwe lub wulgarne, jak też promującej zachowania sprzeczne z obowiązującym prawem.
 3. Konfiguracji serwerów w sposób powodujący nadmierne zużycie zasobów systemowych, takich jak pamięć RAM oraz czas procesora.
 4. Modyfikacji HostButton na serwerach TeamSpeak 3.
 5. Innych czynności działających na szkodę MultiGaming.pl nie zawartych w/w punktach.

Zgłoszenia

 1. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem Usługi należy zgłaszać przy pomocy formularza kontaktowego lub na e-mail contact@multigaming.pl. Zgłoszenia inną drogą w szczególności poprzez komunikatory lub media społecznościowe nie będą rejestrowane.
 2.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi, muszą być zrozumiałe i udokumentowane odpowiednimi załącznikami, zawierającymi np. śledzenie trasy pakietów (tracert/traceroute), badanie ping.
 3. Support 24/7 dotyczy globalnych problemów, wpływających na niedostępość serwera po stronie hostingu. Przykładowo: awaria serwera dedykowanego, awaria sieci, atak na infastrukturę sieciową. Wszelkie inne zgłoszenia są obsługiwane poza piorytetową kolejnością.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia (utrudnienia dostępu, spowolnienie, zniekształcenie) w świadczeniu usług powstałe wskutek siły wyższej, bezprawnej działalności osób nieuprawnionych, przerwach w dostępie prądu, powodzi, klęsk żywiołowych, ograniczeniu transmisji w sieci telekomunikacyjnej w wyniku działań państwa, wyładowaniach elektrycznych.

Pozostałe ustalenia

 1. Oferta serwisu ważna tylko na terenie Europy.
 2. Po wygaśnięciu usług trzymamy dane następująco: TeamSpeak3 – 30 dni, VoiceVPS – 7 dni, MusicBOT VPS – 7 dni. Po tym okresie usługa jest usuwana bezpowrotnie.
 3. Klient manipulujący z poziomu panelu ilością slotów serwera zgadza się na zmianę okresu najmu, według proponowanej daty.
 4. Wszystkie wymienione usługi i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. MultiGaming.pl uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiejkolwiek usługi w naszym serwisie internetowym.
 6. MultiGaming.pl nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania usług zakupionych w naszym serwisie internetowym.
 7. Odpowiedzialność MultiGaming.pl w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
 8. Usługodawca nie przewiduje rekompensaty za czas w którym Usługa była zawieszona bądź niesprawna z winy Usługobiorcy lub dostawcy oprogramowania serwerowego.
 9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w serwisie internetowym MultiGaming.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby MultiGaming.pl.